Regulamin korzystania z portalu internetowego www.terazplock.pl

  1. Postanowienia ogólne
  2. Newsletter
  3. Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

Wydawcą portalu internetowego www.terazplock.pl jest AMF MEDIA Marta Kłosowska, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 45 C/4, posiadająca następujące dane identyfikacyjne: NIP 6652667348, REGON 382373216.

Portal internetowy znajdujący się pod domeną www.terazplock.pl jest platformą informatyczną za pośrednictwem, której prezentowane są wizytówki firm, reklamy, usługi i produkty.

Portal administrowany jest przez firmę AMF MEDIA Marta Kłosowska, dalej zwaną Administratorem.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Portalu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Portalu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach Portalu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.

Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz firmy AMF MEDIA Marta Kłosowska, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz AMF MEDIA Marta Kłosowska lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z firmą AMF MEDIA, – są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211). Nieznajomość powołanych przepisów nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności prawnej za naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego.

Użytkownik, umieszczając na Portalu dane firmy lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora lub wydawcy Portalu w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu, jak również ich usunięcia.

Wydawca Portalu ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia tych szkód jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do Wydawcy, a ponadto Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wydawcę Portalu z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.

§ 2 Newsletter (Lista adresowa)

Na listę adresową portalu www.terazplock można zapisać się poprzez formularz newsletter, oraz poprzez formularze konkursowe w których wpisuje się swój adres email jako jedną z informacji identyfikującą użytkownika konkursu.

Każdy użytkownik portalu, który umieści swój adres email w bazie portalu www.terazplock.pl, poprzez formularz newslettera, oraz formularze konkursowe, zgadza się na otrzymywanie informacji od Administracji portalu na wskazany adres email.

Wiadomości e-mail wysyłane do osób zapisanych na listę adresową moga mieć charakter informacyjny (Imprezy, wydarzenia, konkursy, etc) oraz reklamowy (Oferta firm współpracujących z portalem www.terazplock.pl, oferty pracy, etc).

Wypisanie z listy adresowej (newslettera) może odbyć się poprzez wysłanie maila z taką dyspozycją na adres email: portal@terazplock.pl

§ 3 Postanowienia końcowe

Wydawca portalu internetowego ma prawo dokonywać zmian niniejszego „Regulamin korzystania z portalu internetowego www.terazplock.pl” w każdym czasie, a zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

Niniejszy „Regulamin korzystania z portalu internetowego www.terazplock.pl” wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i obowiązuje do odwołania lub zmiany.